مطالب توسط دیجیتال برندآپ

بازاریابی دیجتال چه تفاوتی با بازاریابی سنتی دارد؟

در دنیای امروز بازاریابی حیاتی ترین عنصر برای موفقیت یک کسب و کار محسوب می شود. از نظر فیلیپ کاتلر در  کتاب “مدیریت بازاریابی” بازاریابی در واقع دانش و هنر کشف، خلق و ارائه‌ی ارزش، با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف، هم‌زمان با کسب سود است. بازاریابی، نیازها و خواسته‌های تأمین نشده را تشخیص […]